Het LET-Systeem

Algemeen

1. LETS (Local Exchange Trading System) Walcheren is een groep mensen die als vriendendienst goederen en/of diensten met elkaar uitwisselt.

2. De organisatie is in handen van een door de deelnemers gekozen Kerngroep, die maximaal uit 5 personen bestaat. De Kerngroep wordt ondersteund door Werkgroepen.

3. De Kerngroep draagt zorg voor de registratie van alle gegevens die nodig zijn voor het LET-Systeem.

4. De Kerngroep is verantwoordelijk voor de informatie-verstrekking binnen en buiten het systeem.

5. De hoogte van inschrijfgeld, jaarlijkse financiële bijdrage, maandelijkse Kokkelbijdrage en reiskostenvergoeding wordt op voorstel via de Kerngroep in een algemene vergadering vastgesteld. Het (eenmalige) inschrijfgeld bedraagt  € 4,50, de jaarlijkse financiële bijdrage € 5,00 en de maandelijkse kokkelbijdrage 5 kokkels .

Nieuwe deelnemers: Het eerste half jaar betaalt een nieuwe deelnemer geen kokkelbijdrage. Hij/zij moet in die tijd wel minimaal 1 dienst of product leveren. Na een half jaar volgt een gesprek met de contactpersoon. Samen wordt gekeken of het LET-Systeem is bevallen en of de nieuwe deelnemer wil doorgaan. In het tweede half jaar gaat de contributie in. Als na 1 jaar helemaal geen dienst is geleverd, wordt de deelname beëindigd door Lets Walcheren.

6. De leden moeten met elkaar misbruik van het LET-Systeem voorkomen. Meld het aan de Kerngroep zodra je iets niet vertrouwt. In het uiterste geval zal de Kerngroep namens LETS Walcheren maatregelen nemen.

7. Na constatering van onwettige uitwisselingen en/of aangetoond misbruik, kan de Kerngroep deelnemers royeren.

Aansprakelijkheid

8. LETS Walcheren kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van de diensten of goederen, die binnen het LETS systeem voor Kokkels worden aangeboden.

9. LETS Walcheren is niet aansprakelijk voor schade in enigerlei mate, ontstaan door activiteiten en/of diensten, die LETS-deelnemers elkaar verlenen.

10. LETS Walcheren adviseert de individuele deelnemers om zelf zorg te dragen voor een WA-verzekering, voor zover nog niet aanwezig.

Communicatie

11. De kerngroep draagt zorg voor vermelding van het “Vraag en Aanbod” op de website.

12. De kerngroep zorgt elk kwartaal voor een actuele contactenlijst van LETS-deelnemers met hun nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Deze wordt samen met de nieuwsbrief verstuurd via de mail en is terug te vinden op het besloten deel van de website.

13. Er mogen geen gegevens van en door de deelnemers aan derden worden verstrekt.

14. De LETS nieuwsbrief is voor de overige communicatie over LETS Walcheren. Hierin staat ook het kokkelsaldo vermeldt.

15. De deelnemers zijn persoonlijk verantwoordelijk voor de ontvangst van LETS informatie. Als een deelnemer niet digitaal bereikbaar is, kan hij/zij daartoe afspraken maken met een andere deelnemer die wel digitaal bereikbaar is.

Kokkels

16. De LETS-eenheid van LETS Walcheren is ‘Kokkel’.

17. De registratie hiervan wordt verzorgd door de Kokkeladministratie.

18. Er wordt alleen in hele Kokkels geregistreerd.

19. De deelnemer die de Kokkels ontvangt, zorgt voor het inleveren van de Kokkelcheque bij de Kokkeladministratie, tot 1 maand na de transactie.

20A. Deelnemers mogen een negatief saldo van maximaal 250 Kokkels hebben. Als het saldo meer is dan 500 Kokkels positief, wordt bij het opmaken van de saldolijst op 31 december 10% van het totale aantal Kokkels afgeschreven ten gunste van de Kerngroep (Letsnummer 1), waarbij het saldo niet onder de 250 mag komen.

20B. Het is niet toegestaan diensten en /of goederen aan te bieden aan leden die meer dan 250 kokkels negatief staan.

Handelen

21. Van iedere deelnemer wordt verwacht dat hij/zij regelmatig handelt.

22. Vóór de uitwisseling van diensten en/of goederen onderhandelen de deelnemers over wat een dienst hem of haar waard is. Als richtlijn kan bijvoorbeeld voor 1 uur werken een vergoeding van 20 Kokkels gehanteerd worden.

 Opzeggen

23. Opzegging gebeurt via een mail naar contact@letswalcheren.nl. De opzegging is definitief als aan de voorwaarden in punt 24 en 25 is voldaan.

24. Iedere deelnemer zegt toe het systeem niet te verlaten met een negatief Kokkelsaldo.

25. Is men bij opzegging toch nog diensten aan de overige deelnemers van het LETS systeem verschuldigd, dan zal iemand namens de Kerngroep bemiddelen. De gemaakte afspraken worden schriftelijk bevestigd.